Eesti kalade süstemaatiline nimestik

Allikas: Kalastusinfo.ee

Klass SILMUD, CEPHALASPIDOMORPHI

Selts: silmulised (Petromyzontiformes)

Sugukond: silmlased (Petromyzontidae)

 1. Merisutt, Petromyzon marinus
 2. Ojasilm, Lampetra planeri
 3. Jõesilm, Lampetra fluviatilis

Klass LUUKALAD, OSTEICHTHYES

Selts: tuuralised (Acipenseriformes)

Sugukond: tuurlased  (Acipenseridae)

 1. Atlandi tuur, Acipenser oxyrinchus

Selts: heeringalised (Clupeiformes)

Sugukond: heeringlased (Clupeidae)

 1. Räim, Clupea harengus membras
 2. Kilu, Sprattus sprattus balticus
 3. Vinträim, Alosa fallax

Sugukond: anšoovislased  (Engraulidae)

 1. Anšoovis, Engraulis encrasicholus

Selts: lõhelised (Salmoniformes)

Sugukond: lõhelased  (Salmonidae)

 1. Lõhi, Salmo salar
 2. Meriforell, Salmo trutta
 3. Jõeforell, Salmo trutta trutta morfa fario
 4. Vikerforell, Oncorhynchus mykiss
 5. Rääbis, Coregonus albula
 6. Merisiig, Coregonus lavaretus
 7. Peipsi siig, Caregonus lavaretus maraenoides
 8. Peled, Coregonus peled
 9. Nelma, Stenodus nelma
 10. Harjus, Thymallus thymallus

Selts: tindilised (Osmeriformes)

Sugukond: tintlased  (Osmeridae)

 1. Meritint, Osmerus eperlanus
 2. Peipsi tint, Osmerus eperlanus morpha spirinchus

Selts: haugilised (Esociformes)

Sugukond: hauglased  (Esocidae)

 1. Haug, Esox lucius

Selts: angerjalised (Anguilliformes)

Sugukond: angerlased  (Anguillidae)

 1. Angerjas, Anguilla anguilla

Selts: karpkalalised (Cypriniformes)

Sugukond: karpkalalased  (Cyprinidae)

 1. Särg, Rutilus rutilus
 2. Roosärg, Scardinius erythrophthalmus
 3. Teib, Leuciscus leuciscus
 4. Valgeamuur, Ctenopharyngodon idella
 5. Säinas, Leuciscus idus
 6. Turb, Leuciscus cephalus
 7. Tõugjas, Aspius aspius
 8. Lepamaim, Phoxinus phoxinus
 9. Mudamaim, Leucaspius delineatus
 10. Linask, Tinca tinca
 11. Rünt, Gobio gobio
 12. Viidikas, Alburnus alburnus
 13. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus
 14. Latikas, Abramis brama
 15. Nurg, Blicca bjoerkna
 16. Vimb, Vimba vimba
 17. Koger, Carassius carassius
 18. Hõbekoger, Carassius auratus gibelio
 19. Karpkala, Cyprinus carpio
 20. Nugakala, Pelecus cultratus
 21. Kirju pakslaup (jämepea), Hypophthalmichthys nobilis
 22. Abakala, Ballerus ballerus

Sugukond: hinklased  (Cobitidae)

 1. Hink, Cobitis taenia
 2. Vingerjas, Misgurnus fossilis

Sugukond: trullinglased  (Nemacheilidae)

 1. Trulling, Barbatula barbatula

Selts: sägalised (Siluriformes)

Sugukond: sägalased  (Siluridae)

 1. Säga, Silurus glanis
 2. Kanalisäga, Ictalurus punctatus

Selts: tuulehaugilised (Beloniformes)

Sugukond: tuulehauglased  (Belonidae)

 1. Tuulehaug, Belone belone

Selts tursalised (Gadiformes)

Sugukond tursklased  (Gadidae)

 1. Pollak, Pollachius pollachius
 2. Läänemere tursk, Gadus morhua callarias

Sugukond: lutslased  (Lotidae)

 1. Luts, Lota lota lota
 2. Nelipoiseluts, Enchelyopus cimbrius

Selts: ogalikulised (Gasterosteiformes)

Sugukond: ogaliklased  (Gasterosteidae)

 1. Luukarits, Pungitius pungitius
 2. Ogalik, Gasterosteus aculeatus
 3. Raudkiisk, Spinachia spinachia

Sugukond: merinõellased  (Syngnathidae)

 1. Madunõel, Nerophis ophidion
 2. Merinõel, Syngnathus typhle

Selts: ahvenalised (Perciformes)

Sugukond: ahvenlased  (Percidae)

 1. Ahven, Perca fluviatilis
 2. Koha, Sander lucioperca
 3. Kiisk, Gymnocephalus cernuus

Sugukond: ridakalalased  (Stichaeidae)

 1. Suttlimusk, Lumpenus lampretaeformis

Sugukond: võikalalased  (Pholidae)

 1. Võikala, Pholis gunnellus

Sugukond: emakalalased  (Zoarcidae)

 1. Emakala, Zoarces viviparus

Sugukond: tobiaslased  (Ammodytidae)

 1. Väike tobias, Ammodytes tobianus
 2. Suurtobias, Hyperoplus lanceolatus

Sugukond: mudillased  (Gobiidae)

 1. Must mudil, Gobius niger
 2. Väike mudil, Pomatoschistus minutus
 3. Pisimudil, Pomatoschistus microps
 4. Kirju mudil, Coryphopterus flavescens
 5. Ümarmudil, Neogobius melanostomus

Sugukond: unimudillased  (Odontobutidae)

 1. Kaugida unimudil, Perccottus glenii

Sugukond: makrellased  (Scombridae)

 1. Makrell, Scomber scombrus

Sugukond: mõõkkalalased  (Xiphiidae)

 1. Mõõkkala, Xiphias gladius

Selts meripuugilised (Scorpaeniformes)

Sugukond võldaslased  (Cottidae)

 1. Merihärg, Triglopsis quadricornis
 2. Nolgus, Myoxocephalus scorpius
 3. Meripühvel, Taurulus bubalis
 4. Võldas, Cottus gobio

Sugukond: merivarblased  (Cyclopteridae)

 1. Merivarblane, Cyclopterus lumpus

Sugukond: kulleskalalased  (Liparidae)

 1. Pullukala, Liparis liparis liparis

Selts: lestalised (Pleuronectiformes)

Sugukond: kammellased  (Scophthalmidae)

 1. Kammeljas, Scophthalmus maximus

Sugukond: lestlased  (Pleuronectidae)

 1. Soomuslest, Limanda limanda
 2. Merilest, Pleuronectes platessa
 3. Lest, Platichthys flesus trachurus