Klass: SILMUD (CEPHALASPIDOMORPHI)


Selts: SILMULISED (Petromyzontiformes)

Sugukond: silmlased (Petromyzontidae)

1. Merisutt, Petromyzon marinus
2. OjasilmLampetra planeri
3. JõesilmLampetra fluviatilis

Klass: LUUKALAD (OSTEICHTHYES)


Selts: TUURALISED (Acipenseriformes)

Sugukond: tuurlased (Acipenseridae)

4. Läänemere tuurAcipenser oxyrinchus

Selts: HEERINGALISED (Clupeiformes)

Sugukond: heeringlased (Clupeidae)

5. RäimClupea harengus membras
6. KiluSprattus sprattus balticus
7. VinträimAlosa fallax

Sugukond: anšoovislased (Engraulidae)

8. AnšoovisEngraulis encrasicholus

Selts: LÕHELISED (Salmoniformes)

Sugukond: lõhelased (Salmonidae)

9. LõheSalmo salar
10. MeriforellSalmo trutta
11. JõeforellSalmo trutta trutta morfa fario
12. VikerforellOncorhynchus mykiss
13. HarjusThymallus thymallus  

Sugukond: siiglased (Coregonidae)

14. RääbisCoregonus albula
15. MerisiigCoregonus lavaretus
16. Peipsi siigCaregonus lavaretus maraenoides
17. PeledCoregonus peled 
18. NelmaStenodus nelma  

Selts: TINDILISED (Osmeriformes)

Sugukond: tintlased (Osmeridae)

19. Meritint, Osmerus eperlanus
20. Peipsi tintOsmerus eperlanus morpha spirinchus

Selts: HAUGILISED (Esociformes)

Sugukond: hauglased (Esocidae)

21. HaugEsox lucius

Selts: ANGERJALISED (Anguilliformes)

Sugukond: angerlased (Anguillidae)

22. AngerjasAnguilla anguilla

Selts: KARPKALALISED (Cypriniformes)

Sugukond: karpkalalased (Cyprinidae)

23. SärgRutilus rutilus
24. RoosärgScardinius erythrophthalmus
25. TeibLeuciscus leuciscus
26. ValgeamuurCtenopharyngodon idella
27. SäinasLeuciscus idus
28. TurbLeuciscus cephalus
29. TõugjasLeuciscus aspius
30. LepamaimPhoxinus phoxinus
31. MudamaimLeucaspius delineatus
32. LinaskTinca tinca
33. RüntGobio gobio
34. ViidikasAlburnus alburnus
35. TippviidikasAlburnoides bipunctatus
36. LatikasAbramis brama
37. NurgBlicca bjoerkna
38. VimbVimba vimba
39. KogerCarassius carassius
40. HõbekogerCarassius auratus gibelio
41. KarpkalaCyprinus carpio
42. NugakalaPelecus cultratus
43. Kirju pakslaup (jämepea)Hypophthalmichthys nobilis
44. AbakalaBallerus ballerus
45. Euroopa mõrukasRhodeus amarus

Sugukond: hinklased (Cobitidae)

46. HinkCobitis taenia
47. VingerjasMisgurnus fossilis

Sugukond: trullinglased (Nemacheilidae)

48. TrullingBarbatula barbatula

Selts: SÄGALISED (Siluriformes)

Sugukond: sägalased (Siluridae)

49. SägaSilurus glanis
50. KanalisägaIctalurus punctatus

Selts: TUULEHAUGILISED (Beloniformes)

Sugukond: tuulehauglased (Belonidae)

51. TuulehaugBelone belone

Selts: TURSALISED (Gadiformes)

Sugukond: tursklased (Gadidae)

52. PollakPollachius pollachius
53  Läänemere turskGadus morhua callarias

Sugukond: lutslased (Lotidae)

54. LutsLota lota lota
55. NelipoiselutsEnchelyopus cimbrius

Selts: OGALIKULISED (Gasterosteiformes)

Sugukond: ogaliklased (Gasterosteidae)

56. LuukaritsPungitius pungitius
57. OgalikGasterosteus aculeatus
58. RaudkiiskSpinachia spinachia

Sugukond: merinõellased (Syngnathidae)

59. MadunõelNerophis ophidion
60. MerinõelSyngnathus typhle

Selts: AHVENALISED (Perciformes)

Sugukond: ahvenlased (Percidae)

61. AhvenPerca fluviatilis
62. KohaSander lucioperca
63. KiiskGymnocephalus cernuus

Sugukond: ridakalalased (Stichaeidae)

64. SuttlimuskLumpenus lampretaeformis

Sugukond: võikalalased (Pholidae)

65. VõikalaPholis gunnellus

Sugukond: emakalalased (Zoarcidae)

66. EmakalaZoarces viviparus

Sugukond: tobiaslased (Ammodytidae)

67. Väike tobiasAmmodytes tobianus
68. SuurtobiasHyperoplus lanceolatus

Sugukond: mudillased (Gobiidae)

69. Must mudilGobius niger
70. Väike mudilPomatoschistus minutus
71. PisimudilPomatoschistus microps
72. Kirju mudilGobiusculus flavescens
73. ÜmarmudilNeogobius melanostomus
74. Lääne-lontmudil (Proterorhinus semilunaris)

Sugukond: unimudillased (Odontobutidae)

75. Kaugida unimudilPerccottus glenii

Sugukond: makrellased (Scombridae)

76. MakrellScomber scombrus

Sugukond: mõõkkalalased (Xiphiidae)

77. MõõkkalaXiphias gladius

Selts MERIPUUGILISED (Scorpaeniformes)

Sugukond võldaslased (Cottidae)

78. Merihärg, Triglopsis quadricornis
79. NolgusMyoxocephalus scorpius
80. Meripühvel, Taurulus bubalis
81. VõldasCottus gobio

Sugukond: merivarblased (Cyclopteridae)

82. MerivarblaneCyclopterus lumpus

Sugukond: kulleskalalased (Liparidae)

83. PullukalaLiparis liparis liparis

Selts: LESTALISED (Pleuronectiformes)

Sugukond: kammellased (Scophthalmidae)

84. KammeljasScophthalmus maximus

Sugukond: lestlased (Pleuronectidae)

85. SoomuslestLimanda limanda
86. MerilestPleuronectes platessa
87. LestPlatichthys flesus trachurus

Punasega tähistatud -  Eestisse sisse toodud liik, mis on lisatud võrliikide nimekirja. Lillaga tähistatud - Eestisse sisse toodud liik, mida ei ole lisatud võõrliikide nimekirja. Sinisega tähistatud - Eestis kunagi esinenud liik.

Allikas: Kalastusinfo.ee